w32tm: registrere deg - du registrere deg for å kjøres som en tjeneste og legg til standard konfigurasjon til registret. .......


... Eksemplene for kommandoen "w32tm"
... "w32tm" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "w32tm"-kommandoen

Kommandoen: "w32tm" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "w32tm"

w32tm-kommandoen i Windows brukes til å administrere konfigurasjonen av Windows Time-tjenesten og vise informasjon om tidskilden. Her er noen eksempler på bruk av "w32tm" i Windows-kommandolinjen: Eksempel 1: Se tidstjenestekonfigurasjonen:

w32tm /query /status

Denne kommandoen viser statusen til Windows Time Service, inkludert konfigurasjon, kildeadresse og tidssynkroniseringsinformasjon. Eksempel 2: Vis tidstjenestekildekonfigurasjon:

w32tm /query /source

Konfigurasjonen av tidstjenestekilden vises her, inkludert tidsleverandøren som brukes. Eksempel 3: Synkroniseringstidstjeneste:

w32tm /resync

Denne kommandoen tvinger Windows Time-tjenesten til å synkronisere tid med den konfigurerte kilden. Eksempel 4: Endre konfigurasjonen av tidstjenesten:

w32tm /config /manualpeerlist:"time.windows.com" /syncfromflags:manual /reliable:YES /update

Dette endrer Windows Time Service-konfigurasjonen for å synkronisere tid fra time.windows.com og øke påliteligheten. Eksempel 5: Legg til ekstern tidskilde:

w32tm /config /manualpeerlist:"time.example.com" /syncfromflags:manual /reliable:YES /update

Denne kommandoen legger til en ekstern tidskilde (her "time.example.com") til Windows Time Service-konfigurasjonen. Det er viktig å merke seg at administrasjon av tidssynkronisering på Windows-systemer er avgjørende for å sikre nøyaktig tid, spesielt i nettverks- eller domenemiljøer. Før du gjør endringer i Windows Time-tjenesten, er det tilrådelig å gå gjennom den gjeldende konfigurasjonen og sikre at endringer oppfyller de spesifikke behovene til systemet.

"w32tm" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

w32tm [/? | /register | /unregister ]
? - denne hjelpeskjermen.
register - registrer for å kjøre som en tjeneste og legg til 
standard
konfigurasjon i registret.
unregister - avregistrer tjeneste og fjern all informasjon om
konfigurasjon fra registret.

w32tm /monitor [/domain:<domenenavn>]
[/computers:<navn>[,<navn>[,<navn>...]]]
[/threads:<num>] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn]
domain - angir hvilket domene som skal overvåkes. Hvis det ikke 
er angitt
et domenenavn, eller hverken domenet eller datamaskinens 
alternativer
angitt, brukes standarddomenet. Dette alternativet kan brukes
mer enn én gang.
computers - overvåker en gitt liste over datamaskiner. 
Datamaskinnavn
er atskilt med komma, uten mellomrom. Hvis et navn har
en '*' som prefiks, behandles det som en AD-PDC. Dette 
alternativet
kan brukes mer enn en gang.
threads - hvor mange datamaskiner som skal analyseres samtidig.
Standardverdien er 3. Tillat område er 1-50.
ipprotocol - angi IP-protokollen som skal brukes. Standarden er
å bruke den som måtte være tilgjengelig.
nowarn - hopp over advarsel.

w32tm /ntte <NT-tidsepoke>
Konverterer et NT-systemtidspunkt, med intervaller på (10^-7)s
fra 0 t 1-Jan 1601, til et lesbart format.

w32tm /ntpte <NTP-tidsepoke>
Konverterer et NTP-tidspunkt med intervaller på (2^-32) s
fra 0 t 1-Jan 1900, til et lesbart format.

w32tm /resync [/computer:<datamaskin>] [/nowait] [/rediscover] 
[/soft]
Gir en datamaskin beskjed om at den skal synkronisere klokken 
på nytt
så snart som mulig og fjerne all oppsamlet feilstatistikk.
computer:<datamaskin> - datamaskin som bør synkroniseres på 
nytt. Hvis
ikke angitt, synkroniseres den lokale datamaskinen på nytt.
nowait - ikke vent på at den nye synkroniseringen skal skje;
returner umiddelbart. Hvis ikke, vent på at synkroniseringen
fullføres før returnering.
rediscover - spor nettverkskonfigurasjonen på nytt og oppdag
nettverkskilder før synkronisering.
soft - ny synkronisering som bruker eksisterende 
feilstatistikk. Ikke
nyttig, brukes for kompatibilitet.

w32tm /stripchart /computer:<mål> [/period:<oppdater>]
[/dataonly] [/samples:<antall>] [/packetinfo] 
[/ipprotocol:<4|6>]
Viser et stripediagram over forskyvningen mellom denne 
datamaskinen og
annen datamaskin.
computer:<mål> - datamaskinen som forskyvningen skal måles mot.
period:<oppdater> - tiden mellom prøver, i sekunder. Standarden
er 2 s
dataonly - viser bare data, ikke grafikk.
samples:<antall> - samle <antall> prøver og stopp. Hvis ikke
angitt, samles prøver til Ctrl-C trykkes.
packetinfo - skriver ut NTP-pakkesvarmelding.
ipprotocol - angir IP-protokollen som skal brukes. Standard er 
å bruke
hva som er tilgjengelig.

w32tm /config [/computer:<mål>] [/update]
[/manualpeerlist:<motparter>] [/syncfromflags:<kilde>]
[/LocalClockDispersion:<sekunder>]
[/reliable:(YES|NO)]
[/largephaseoffset:<millisekunder>]
computer:<mål> - justerer konfigurasjonen av <mål>. Hvis ikke
angitt, er standarden den lokale datamaskinen.
update - gir melding til tidstjenesten at konfigurasjonen er
endret, noe som gjør at endringene trer i kraft.
manualpeerlist:<motparter> - angir listen over manuelle 
motparter
til <motparter>, som er en mellomromsdelt liste over
DNS- og/eller IP-adresser.
Når flere motparter angis, må denne bryteren omsluttes av
anførselstegn.
syncfromflags:<kilde> - angir hvilke kilder NTP-klienten skal
synkroniseres fra. <kilde> skal være en kommadelt liste over
disse nøkkelordene (skiller ikke mellom store og små 
bokstaver):
MANUAL - synkroniser fra motparter i listen over manuelle 
motparter
DOMHIER - synkroniser fra en AD-DC i domenehierarkiet
NO - ikke synkroniser fra noen
ALL - synkroniser fra både like manuelle motparter og 
domenemotparter
LocalClockDispersion:<sekunder> - konfigurerer nøyaktigheten 
til den
interne klokken som w32time vil bruke når den ikke kan hente
tiden fra sine konfigurerte kilder.
reliable:(YES|NO) - angi om denne maskinen er en pålitelig 
tidskilde.
Denne innstillingen gir bare mening på domenekontrollere.
YES - denne maskinen er en pålitelig tidstjeneste
NO - denne maskinen er ikke en pålitelig tidstjeneste
largephaseoffset:<millisekunder> - angir tidsforskjellen mellom
lokal tid og nettverkstid som w32time vil anse for å være en
brå forskyvning.

w32tm /tz
Viser gjeldende innstillinger for tidssone.

w32tm /dumpreg [/subkey:<nøkkel>] [/computer:<mål>]
Viser verdier som er tilknyttet en gitt registernøkkel.
Standardnøkkelen er 
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
(rotnøkkelen for tidstjenesten).
subkey:<nøkkel> - Viser verdien tilknyttet undernøkkelen 
<nøkkel> til
standardnøkkelen.
computer:<mål> - spørringsregisterinnstillinger for datamaskin 
<mål>

w32tm /query [/computer:<mål>]
{/source | /configuration | /peers | /status}
[/verbose]
Viser informasjon om en datamaskins Windows Time-tjeneste.
computer:<mål> - spør etter informasjon om <mål>. Hvis ikke
angitt, er standarden den lokale datamaskinen.
source: viser tidskilden.
configuration: viser kjøretidskonfigurasjon og hvor 
innstillingen kommer
fra. Vis også udefinert eller ubrukt innstilling
i detaljert modus.
peers: viser en liste over motparter og deres status.
status: viser Windows Time-tjenestestatus.
verbose: angir at detaljert modus skal vise mer informasjon.

w32tm /debug {/disable | {/enable /file:<navn> /size:<byte> 
/entries:<verdi>
[/truncate]}}
Aktiver eller deaktiver lokal datamaskins private Windows Time-
tjenestelogg.
disable: deaktiverer privat logg.
enable: aktiverer privat logg.
file:<navn> - angir absolutt filnavn.
size:<byte> - angir maksimumsstørrelsen for sirkulær logging.
entries:<verdi> - inneholder en liste med flagg, angitt av 
tall og
atskilt av komma, som angir hva slags type informasjon som
skal logges. Gyldige tall er 0 til 300. En tallrekke
er også gyldig, i tillegg til enkle tall, for eksempel 0-
100,103,106.
Verdi 0-300 er for logging av all informasjon.
truncate: avkorter filen hvis den finnes.

Viktig informasjon, tips for "w32tm"-kommandoen

Spesiell forsiktighet må utvises når du bruker w32tm-kommandoen på Windows-kommandolinjen for å administrere Windows Time-tjenesten. Windows Time Service spiller en kritisk rolle i nettverkstidssynkronisering, som er avgjørende for ulike applikasjoner og tjenester. Her er noen aspekter du bør være oppmerksom på når du bruker "w32tm": 1. Nettverksavhengigheter: Windows Time-tjenesten er sterkt avhengig av nettverkstilkobling. Når du konfigurerer eller oppdaterer, bør du sørge for at tidskilden er tilgjengelig og at nettverket ikke opplever tilkoblingsproblemer. 2. Pålitelighet og autentisering: Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot å velge en pålitelig tidskilde og konfigurere autentiseringsalternativer. Dette er spesielt viktig for å sikre at tidsinformasjonen kommer fra en pålitelig kilde. 3. Tidssynkroniseringshierarki: I nettverk med domenekontrollere og medlemsservere er riktig konfigurering av tidssynkroniseringshierarkiet avgjørende. Dette inkluderer tildeling av primære og sekundære tidskilder for å sikre pålitelig og nøyaktig synkronisering. 4. Sjekker gjeldende status: Før du tar i bruk endringer, bør du sjekke gjeldende status for tidstjenesten, spesielt når du arbeider med en kommando som "w32tm /query /status". Dette gir innsikt i eksisterende konfigurasjon og synkroniseringsstatus. 5. Gjør endringer nøye: Endringer i Windows Time Service-konfigurasjonen bør gjøres nøye. Spesielt bør legge til eller fjerne tidskilder planlegges nøye for å unngå uønskede effekter på systemtiden. 6. Overvåk logging: Det anbefales å overvåke Windows Time Service-loggingsfunksjonene for å identifisere mulige feil eller advarsler knyttet til tidssynkronisering. Ved å ta hensyn til disse aspektene kan administratorer sikre at Windows Time-tjenesten fungerer pålitelig og nøyaktig, noe som er avgjørende for at nettverk og applikasjoner skal fungere problemfritt. Det finnes flere alternative tilnærminger og verktøy for å administrere tid på Windows-systemer. Her er noen alternativer til "w32tm"-kommandoen: 1. Windows "Net Time"-fil: Kommandoen "net time" ble brukt i eldre versjoner av Windows for å hente tid fra en nettverkstidsserver. Imidlertid anses "w32tm" som et mer moderne og foretrukket alternativ. 2. Registeroppføringer for tidskonfigurasjon: Noen tidskonfigurasjoner kan gjøres direkte i Windows-registeret. Dette krever imidlertid detaljert kunnskap om registerstrukturen og bør gjøres med forsiktighet. 3. Automatisk tidskontroll via Internett-protokoller: Enkelte applikasjoner og systemer kan hente tid direkte via Internet Protocol (NTP) uten å bruke Windows Time Service. 4. Tredjeparts NTP-klienter: Det er forskjellige tredjeparts NTP-klienter som kan tilby avanserte tidsstyringsfunksjoner og konfigurasjonsalternativer. 5. Bruke PowerShell Cmdlets: PowerShell gir cmdlets som kan brukes til å administrere systemtid. Du kan for eksempel bruke cmdleten`Get-Date`få gjeldende tid. 6. Automatisk tidssynkronisering i virtualiseringsmiljøer: I virtualiseringsmiljøer, spesielt når du kjører virtuelle maskiner (VM), kan tiden automatisk synkroniseres gjennom integreringstjenester eller virtualiseringsplattformverktøy. Det er viktig å merke seg at "w32tm" vanligvis er den foretrukne og innebygde metoden for å administrere systemtid i Windows. Valg av et alternativ bør avhenge av de spesifikke kravene og systemkonfigurasjonene. Hvis det er mulig, anbefales det å bruke standard Windows Time Service-funksjoner for å sikre konsistent og pålitelig tidsstyring.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje w32tm - registrere deg - du registrere deg for å kjøres som en tjeneste og legg til standard konfigurasjon til registret. .......

HTTP: ... console/no/173.htm
0.093
24463
What is a special character? What is a virtual printer? Was ist ein Gleitkomma (Gleitkommazahlen)? Was ist Bandbreitenverwaltung? What is a keyboard layout? Disabling Reserved storage space, Registry Hack? What is a virtual keyboard? Difference bit rate and sample rate (sampling rate)? Can I create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)? How to create a password reset disk for Windows 7?(0)