eventcreate: To narzedzie wiersza polecenia umozliwia administratorowi utworzyc wlasny identyfikator zdarzenia i wiadomosci w okreslonych zda ...


 


... Przykłady polecenia "eventcreate"
... "eventcreate" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "eventcreate"

Polecenie: "eventcreate" jest włączone Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. dostępne

Przykłady polecenia "eventcreate"

Oto kilka przykładów`EVENTCREATE`-Polecenie w wierszu poleceń systemu Windows z objaśniającymi komentarzami: Przykład 1: Utwórz proste wydarzenie:

EVENTCREATE /T INFORMATION /ID 100 /L APPLICATION /D "To jest prosty komunikat informacyjny."

To polecenie tworzy proste zdarzenie informacyjne o identyfikatorze zdarzenia 100 w dzienniku aplikacji. Komunikat brzmi: „To jest prosta wiadomość informacyjna”. Przykład 2: Utwórz ostrzeżenie z podaniem źródła:

EVENTCREATE /T WARNING /ID 200 /L APPLICATION /SO "Moja aplikacja" /D "ostrzeżenie: Osiągnięto stan krytyczny."

W tym miejscu tworzony jest alert o identyfikatorze zdarzenia 200. Źródło zdarzenia jest ustawione na „MojaAplikacja”, a komunikat to „Ostrzeżenie: osiągnięto stan krytyczny”. Przykład 3: Utwórz zdarzenie błędu z określoną datą i godziną:

EVENTCREATE /T ERROR /ID 300 /L APPLICATION /D "Błąd podczas uruchamiania usługi." /K /R "12/31/2023 08:00"

Ten przykład tworzy zdarzenie błędu o identyfikatorze zdarzenia 300. Komunikat brzmi „Błąd podczas uruchamiania usługi”. Opcje`/K`I`/R`pozwalają na ustawienie konkretnej daty (31 grudnia 2023 r.) i godziny (8:00). Przykład 4: Utwórz wydarzenie z niestandardowym dziennikiem:

EVENTCREATE /T INFORMATION /ID 400 /L "Mój dziennik" /D "Niestandardowe zdarzenie dziennika."

W tym przypadku w niestandardowym dzienniku o nazwie MyLog tworzone jest zdarzenie informacyjne o identyfikatorze zdarzenia 400. Przykład 5: Interaktywny komunikat:

SET /P MESSAGE=Wprowadź wiadomość dotyczącą wydarzenia: 
EVENTCREATE /T INFORMATION /ID 500 /L APPLICATION /D "%MESSAGE%"

Ten przykład pokazuje, jak można wykorzystać interaktywny monit do wprowadzenia komunikatu, a następnie z wprowadzonego komunikatu zostanie utworzone zdarzenie informacyjne. Należy pamiętać, że do tego mogą być wymagane uprawnienia administracyjne`EVENTCREATE`a dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji polecam skorzystać z opcji pomocy (`/?`) polecenia lub zapoznaj się z oficjalną dokumentacją firmy Microsoft.

"eventcreate" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


EVENTCREATE [/S system [/U nazwa_uzytkownika [/P [haslo]]]] /ID 
identyfikator
[/L nazwa_dziennika] [/SO nazwa_zródla] /T typ /D 
opis

Opis:
To narzedzie wiersza polecenia umozliwia administratorowi 
tworzenie
niestandardowego identyfikatora i komunikatu zdarzenia w 
okreslonym
dzienniku zdarzen.

Lista parametrów:
/S system Okresla system zdalny do podlaczenia.

/U [domena\]uzytk Okresla kontekst uzytkownika, w którym
polecenie powinno byc wykonane.

/P [haslo] Okresla haslo dla danego
kontekstu uzytkownika. W razie 
pominiecia monituje
o podanie danych.

/L nazwa_dziennika Okresla dziennik zdarzen, w którym ma 
byc
utworzone zdarzenie.

/T typ Okresla typ zdarzenia do utworzenia.
Prawidlowe typy: SUCCESS, ERROR, 
WARNING, INFORMATION.

/SO zródlo Okresla zródlo do uzycia dla zdarzenia
(jezeli nie zostanie okreslone, uzyty 
zostanie parametr eventcreate).
Prawidlowe zródlo moze byc dowolnym 
ciagiem 
i powinno reprezentowac aplikacje lub 
skladnik 
generujacy zdarzenie.

/ID identyfikator Okresla identyfikator zdarzenia dla 
zdarzenia.
Prawidlowy niestandardowy 
identyfikator komunikatu
powinien pochodzic z zakresu od 1 do 
1000.

/D opis Okresla tekst opisu dla nowego 
zdarzenia.

/? Wyswietla ten komunikat pomocy.


Przyklady:
EVENTCREATE /T ERROR /ID 1000
/L APPLICATION /D "Moje niestandardowe zdarzenie bledu 
dla dziennika
aplikacji"

EVENTCREATE /T ERROR /ID 999 /L APPLICATION
/SO WinWord /D "Zdarzenie 999 Winword powstalo w wyniku 
malej ilosci
miejsca na dysku"

EVENTCREATE /S system /T ERROR /ID 100
/L APPLICATION /D "Zainstalowanie niestandardowego 
zadania nie powiodlo
sie"

EVENTCREATE /S system /U uzytkownik /P haslo /ID 1 /T ERROR
/L APPLICATION /D "Dostep uzytkownika nie powiódl sie z 
powodu
nieprawidlowych poswiadczen uzytkownika"

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "eventcreate"

Gdy mamy do czynienia z tym`EVENTCREATE`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii: 1. Przywileje administracyjne: Tworzenie wydarzeń zazwyczaj wymaga uprawnień administracyjnych. Upewnij się, że otwierasz Wiersz Poleceń z uprawnieniami administratora. 2. Nazwa źródła (`/SO`) poprawnie: Tworząc wydarzenia należy zadbać o to, aby nazwa źródła (`/SO`) jest poprawne i jasne. Nazwa ta pojawia się w logu i służy do identyfikacji źródła zdarzenia. 3. Nazwa protokołu (`/L`) uwaga: Wybierz protokół (`/L`), w którym należy starannie stworzyć wydarzenie. Najpopularniejszymi protokołami są „APPLIKACJA” i „SYSTEM”, ale można również tworzyć protokoły niestandardowe. 4. Typ zdarzenia (`/T`): Wybierz właściwy typ wydarzenia (`/T`) w zależności od rodzaju zdarzenia. Dostępne typy to BŁĄD, OSTRZEŻENIE, INFORMACJA i SUCCESSAUDIT/FAILUREAUDIT. 5. Unikalny identyfikator zdarzenia (`/ID`): Identyfikator zdarzenia (`/ID`) powinien być unikalny dla każdego zdarzenia. Służy do rozróżnienia różnych zdarzeń w protokole. 6. Użyj parametrów opcjonalnych: `EVENTCREATE`udostępnia różne opcjonalne parametry, takie jak`/D`(Aktualności),`/K`(Oznakowanie),`/R`(Data i godzina). Dowiedz się, jak korzystać z tych opcji, aby dostosować tworzenie wydarzeń. 7. Określ datę i godzinę w odpowiednim formacie: Jeśli skorzystasz z opcji`/K`I`/R`Aby uniknąć błędów, upewnij się, że data i godzina zostały podane we właściwym formacie. 8. Sprawdzanie dzienników zdarzeń: Po utworzeniu zdarzeń sprawdź dzienniki zdarzeń (Podgląd zdarzeń) w swoim systemie, aby upewnić się, że zdarzenia wyglądają zgodnie z oczekiwaniami. 9. Użyj w skryptach lub automatyzacji: `EVENTCREATE`można używać w skryptach lub zadaniach automatyzacji. Rozważ możliwe scenariusze użycia podczas stosowania go w zautomatyzowanych procesach. 10. Sprawdzanie wersji systemu Windows: Należy pamiętać, że dostępność i obsługiwane opcje`EVENTCREATE`mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Sprawdź dokumentację dotyczącą konkretnej wersji systemu Windows. 11. Pamiętaj o bezpieczeństwie i ochronie danych: Zdarzenia mogą zawierać poufne informacje. Aby zachować zgodność z polityką bezpieczeństwa i prywatności, uważaj, aby nie przechowywać w wydarzeniach poufnych informacji. Zalecane jest zapoznanie się z oficjalną dokumentacją firmy Microsoft`EVENTCREATE`aby skonsultować się i w razie potrzeby skorzystać z opcji pomocy (`/?`) polecenia, aby uzyskać szczegółowe informacje i przykłady użycia.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia eventcreate - To narzedzie wiersza polecenia umozliwia administratorowi utworzyc wlasny identyfikator zdarzenia i wiadomosci w okreslonych zdarzen.

HTTP: ... console/pl/077.htm
0.093
26343
Activate classic start menu on Windows 11 out of 10? Can I also use the file-time software commercially? Die abgerundeten Fenster-Ecken werden bei Windows 11 nicht angezeigt! Questions and answers about hiding Windows desktop icons! After Windows 10/11 update, the desktop icon save positions tool does not work! Windows 11: manage, backup and restore network passwords! Der Testseiten Ausdruck auf meine MS Windows OS ist in falscher Sprache! Can I run Windows XP programs under Windows 11! Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones! Use timestamps from a specific windows file or folder!(0)