ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /RUN /?

SCHTASKS /Run [/S system [/U nazwa_uzytkownika [/P [haslo]]]] /TN
nazwa_zadania

Opis:
Uruchamia zaplanowane zadanie natychmiast.

Lista parametrów:
/S system Okresla system zdalny do
podlaczenia.

/U nazwa_uzytkownika Okresla kontekst uzytkownika,
w którym program schtasks.exe
powinnien dzialac.

/P [haslo] Okresla haslo dla danego
kontekstu uzytkownika.
W razie pominiecia monituje o
podanie danych.

/TN nazwa_zadania Identyfikuje zaplanowane zadanie
do
uruchomienia.
/? Wyswietla ten komunikat pomocy.

Przyklady:
SCHTASKS /Run /?
SCHTASKS /Run /TN "Rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej"
SCHTASKS /Run /S system /U uzytkownik /P haslo /TN "Kopia
zapasowa/Przywracanie"C:\WINDOWS>SCHTASKS /END /?

SCHTASKS /End [/S system [/U nazwa_uzytkownika [/P [haslo]]]] /TN
nazwa_zadania

Opis:
Zatrzymuje wykonywane zaplanowane zadanie.

Lista parametrów:
/S system Okresla system zdalny do
podlaczenia.

/U nazwa_uzytkownika Okresla kontekst uzytkownika, w
którym
program schtasks.exe powinnien
dzialac.

/P [haslo] Okresla haslo dla danego
kontekstu uzytkownika.
W razie pominiecia monituje o
podanie danych.

/TN nazwa_zadania Identyfikuje zaplanowane zadanie
do
uruchomienia.
/? Wyswietla ten komunikat pomocy.

Przyklady:
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS /End /TN "Rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej"
SCHTASKS /End /S system /U uzytkownik /P haslo /TN "Kopia
zapasowa/Przywracanie"C:\WINDOWS>SCHTASKS /CREATE /?

SCHTASKS /Create [/S system [/U nazwa_uzytkownika [/P [haslo]]]]
[/RU nazwa_uzytkownika [/RP haslo]] /SC harmonogram [/MO
modyfikator]
[/D dzien] [/I czas_bezczynnosci] /TN nazwa_zadania /TR
program
[/M miesiace] [/I czas_bezczynnosci] /TN nazwa_zadania /TR
uruch_zadanie
[/ST czas_rozpoczecia]
[/RI interwal] [ {/ET czas_zakonczenia | /DU czas_trwania}
[/K]
[/XML plik_xml] [/V1]]
[/SD data_rozpoczecia] [/ED data_zakonczenia] [/IT] [/NP]
[/Z] [/F]

Opis:
Umozliwia administratorowi tworzenie zaplanowanych zadan w
systemach
lokalnych lub zdalnych.

Lista parametrów:
/S system Okresla system zdalny do
podlaczenia.
Jesli ominiete, parametrem
system
jest domyslnie system lokalny.

/U nazwa_uzytkownika Okresla kontekst uzytkownika,
w którym program schtasks.exe
powinien dzialac.

/P [haslo] Okresla haslo dla podanego
kontekstu uzytkownika.

Monituje o dane wejsciowe, jezeli
zostaly pominiete.

/RU nazwa_uzytkownika Okresla konto uzytkownika
Uruchom jako
(kontekst uzytkownika), na
którym dziala
zadanie. Dla konta systemowego
prawidlowymi
wartosciami sa "",
"ZARZADZANIE NT\SYSTEM"
lub "SYSTEM".
Dla zadan wersji 2, dostepne sa opcje
"ZARZADZANIE
NT\USLUGA LOKALNA" i "ZARZADZANIE
NT\USLUGA
SIECIOWA", a takze dobrze znane
identyfikatory
SID dla wszystkich trzech.

/RP [haslo] Okresla haslo dla uzytkownika
Uruchom jako.
Aby monitowac o haslo,
wartoscia
musi byc "*" lub brak
wartosci. Haslo
jest ignorowane dla konta
systemowego. Musi
byc laczone z przelacznikiem
/XML lub /RU.

/SC harmonogram Okresla czestotliwosc
harmonogramu.
Prawidlowe typy harmonogramu:
MINUTE,
HOURLY, DAILY, WEEKLY,
MONTHLY, ONCE,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT..

/MO modyfikator Ulepsza typ harmonogramu
umozliwiajac lepsza
kontrole nad powtórzeniami
harmonogramu.
Prawidlowe wartosci sa
wyswietlone
w sekcji "Modyfikatory"
ponizej.

/D dni Okresla dzien tygodnia do
uruchomienia
zadania. Prawidlowe wartosci:
MON, TUE,
WED, THU, FRI, SAT, SUN i dla
harmonogramów
MONTHLY 1 - 31 (dni miesiaca).
Symbol wieloznaczny "*"
okresla wszystkie dni.

/M miesiace Okresla miesiace roku.
Domyslnie do pierwszego dnia
miesiaca.
Prawidlowe wartosci: JAN, FEB,
MAR,
APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP,
OCT,
NOV, DEC. Symbol wieloznaczny
"*"
okresla wszystkie miesiace.

/I czas_bezczynnosci Okresla czas bezczynnosci, po
uplywie
którego zostanie uruchomione
zaplanowane
zadanie ONIDLE.
Prawidlowy zakres: 1 - 999
minut.

/TN nazwa_zadania Okresla nazwe, która
jednoznacznie
identyfikuje to zaplanowane
zadanie.

/TR program Okresla sciezke i nazwe pliku
programu
do uruchomienia o zaplanowanym
czasie.
Przyklad:
C:\windows\system32\calc.exe

/ST czas_rozpoczecia Okresla czas rozpoczecia dzialania
zadania.
Format czasu: GG:mm
(czas 24-godzinny), np. 14:30
dla 2:30
po poludniu. Domyslnie ustawia
biezacy czas,

jesli nie okreslono opcji /SC.
Ta opcja jest
wymagana z opcja /SC ONCE.

/RI interwal Okresla interwal powtarzania w
minutach.
Nie dotyczy typów
harmonogramów:
MINUTE, HOURLY, ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

Prawidlowy zakres: 1 - 599940
minut.
Jezeli okreslono opcje /ET lub
/DU,
domyslna wartosc to 10 minut.

/ET czas_zakonczenia Okresla czas zakonczenia
dzialania
zadania. Format czasu: GG:mm
(czas 24-godzinny) np. 14:50
dla 2:50 po poludniu. Nie
dotyczy
typów harmonogramu: ONSTART,

ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/DU czas_trwania Okresla czas trwania zadania.
Format czasu: GG:mm.
Nie mozna stosowac z opcja /ET
oraz dla
typów harmonogramu: ONSTART,
ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT. Dla zadan
/V1, jezeli
okreslono opcje /RI, jej
domyslna wartosc
czasu trwania to 1 godzina.

/K Konczy zadanie o czasie
zakonczenia lub
po uplynieciu czasu trwania.
Nie dotyczy
typów harmonogramu: ONSTART,
ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT.
Opcja /ET lub /DU musi
zostac okreslona.

/SD data_rozpoczecia Okresla pierwsza date
uruchomienia zadania.
Format to dd/mm/rrrr.
Wartoscia domyslna jest
biezaca data. Nie
dotyczy typów harmonogramu:
ONCE,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.

/ED data_zakonczenia Okresla ostatnia date, gdy
zadanie
powinno byc uruchomione.
Format: dd/mm/rrrr.
Nie dotyczy typów
harmonogramu: ONCE,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.

/EC Nazwa_kanalu Okresla kanal zdarzenia dla
wyzwalaczy OnEvent.

/IT Umozliwia interakcyjne
uruchamianie zadania,
tylko gdy uzytkownik /RU jest
zalogowany
w chwili uruchamiania zadania.
To zadanie dziala, tylko gdy
uzytkownik
jest zalogowany.

/NP Nie jest przechowywane haslo. Zadanie jest
uruchamiane nieinterakcyjnie
jako podany uzytkownik. Dostepne sa tylko
zasoby lokalne.

/Z Oznacza zadanie do usuniecia
po jego ostatnim uruchomieniu.

/XML plik_xml Tworzy zadanie na podstawie kodu XML
zadania
okreslonego w pliku.
Moze byc uzywane w polaczeniu z
przelacznikami /RU
i /RP lub tylko /RP, jesli kod XML
zadania zawiera
juz nazwe glówna.

/V1 Tworzy zadanie widoczne dla platform
starszych niz
Vista.
Nie jest zgodny z przelacznikiem /XML.

/F Wymusza utworzenie zadania
oraz
pomija ostrzezenia, jezeli
okreslone zadanie juz
istnieje.

/RL poziom Ustawia poziom uruchamiania dla danego
zadania.
Prawidlowe wartosci: LIMITED i HIGHEST.
Domyslna wartoscia jest LIMITED.

/DELAY czas_opóznienia Okresla czas oczekiwania na
opóznione
uruchomienie zadania po uruchomieniu
wyzwalacza.
Czas powinien byc podany w formacie
mmmm:ss.
Ta opcja jest prawidlowa tylko w
przypadku
harmonogramów typu ONSTART, ONLOGON i
ONEVENT.

/? Wyswietla ten komunikat pomocy.

Modyfikatory: prawidlowe wartosci dla przelacznika /MO dla typu
harmonogramu:
MINUTE: 1 - 1439 minut.
HOURLY: 1 - 23 godzin.
DAILY: 1 - 365 dni.
WEEKLY: 1 - 52 tygodni.
ONCE: brak modyfikatorów.
ONSTART: brak modyfikatorów.
ONLOGON: brak modyfikatorów.
ONIDLE: brak modyfikatorów.
MONTHLY: 1 - 12 lub
FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST, LASTDAY.

ONEVENT: Ciag kwerendy zdarzenia XPath.
Przyklady:
==> Tworzy zaplanowane zadanie "doc" na komputerze zdalnym
"ABC", które
uruchamia co godzine program notepad.exe dla uzytkownika
"uruchom_jako_uzytkownik".

SCHTASKS /Create /S ABC /U uzytkownik /P haslo /RU
uruchom_jako_uzytkownik /RP uruchom_jako_haslo
/SC HOURLY /TN doc /TR notepad

==> Tworzy zaplanowane zadanie "rachunek" na komputerze
zdalnym "ABC",
uruchamiajace program calc.exe co piec minut od
okreslonego czasu
rozpoczecia do czasu zakonczenia miedzy data rozpoczecia
a data
zakonczenia.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domena\uzytkownik /P haslo /SC
MINUTE
/MO 5 /TN rachunek /TR calc.exe /ST 12:00 /ET
14:00
/SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU
uruchom_jako_uzytkownik /RP
haslo_uzytkownika

==> Tworzy zaplanowane zadanie "czas_gry", uruchamiajace
program Freecell
w pierwsza niedziele kazdego miesiaca.

SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO first /D SUN /TN
czas_gry
/TR c:\windows\system32\freecell

==> Tworzy zaplanowane zadanie "raport" na komputerze zdalnym
"ABC",
uruchamiajacy program notepad.exe co tydzien.

SCHTASKS /Create /S ABC /U uzytkownik /P haslo /RU
uruchom_jako_uzytkownik /RP uruchom_jako_haslo
/SC WEEKLY
/TN raport /TR notepad.exe

==> Tworzy zaplanowane zadanie "sledzenie_dziennika" na
komputerze zdalnym
"ABC", uruchamiajace program notepad.exe co piec minut,
rozpoczynajac od
okreslonego czasu rozpoczecia, bez czasu zakonczenia.
Pojawi sie monit
o haslo /RP.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domena\uzytkownik /P haslo /SC
MINUTE
/MO 5 /TN sledzenie_dziennika
/TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
/RU uruchom_jako_uzytkownik /RP

==> Tworzy zaplanowane zadanie "gra", uruchamiajace program
Freecell,
rozpoczynajac o godzinie 12:00 i automatycznie zamykajace
o godzinie
14:00 kazdego dnia.

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN gra /TR
c:\freecell /ST 12:00 /ET 14:00 /K
==> Tworzy zaplanowane zadanie "DziennikZdarzen"
uruchamiajace program
wevtvwr.msc, rozpoczynajac po opublikowaniu zdarzenia 101
w kanale
System

SCHTASKS /Create /TN DziennikZdarzen /TR wevtvwr.msc /SC
ONEVENT
/EC System /MO *[System/EventID=101]
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Polecenia SCHTASKS /Run /? - Uruchamia zaplanowane zadanie natychmiast.

HTTP: ... console/pl/147.htm
0.187
15382

Wie erstelle / lösche ich am Schnellsten Benutzerkonten per Befehlszeile?

 /

Klassische und Moderne Adressleiste für Windows, oder beide zusammen?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

LED TV/Fernseher, LCD-Fernseher, oder Plasma?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Kann man in Windows 8.1/10 das automatische Ausklappen des Verzeichnisbaumes in MS-Explorer deaktivieren?

 /

Sort the pictures for similarity and highlight better photos!

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Brauche ein Programm zum sicheren Löschen von Speicherkarten!

 /