FTYPE: Visar eller ändrar filtyper som används för filltilläggsassociationer.


... Exemplen för kommandot "FTYPE"
... "FTYPE" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "FTYPE"

Kommandot: "FTYPE" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "FTYPE"

De`FTYPE`kommandot i Windows Command Prompt används för att ställa in filtypsassociationer för specifika filtillägg. Här är några exempel: Exempel 1: Visa aktuella filtypsassociationer:

FTYPE

Beskrivning: Detta kommando visar alla aktuella filtypsassociationer. En lista över filtillägg och deras associerade exekutorer visas. Exempel 2: Visa filtypsassociation för ett specifikt tillägg:

FTYPE .txt

Beskrivning: Visar den aktuella filtypsassociationen för filtillägget ".txt". Du kommer att se vilket exekveringsprogram denna tillägg är tilldelad. Exempel 3: Ändra filtypsassociation för ett tillägg:

FTYPE .txt=notepad.exe

Beskrivning: Ändrar associationen för filtillägget ".txt" och tilldelar programmet "notepad.exe". Detta öppnar textdokumentet med Anteckningar. Exempel 4: Ta bort filtypsassociation för ett tillägg:

FTYPE .txt=

Beskrivning: Tar bort associationen för filtillägget ".txt". Windows kommer inte längre att försöka öppna ett specifikt program med filer med detta tillägg automatiskt. Exempel 5: Lägg till filtypsassociation för ett tillägg:

FTYPE .xyz=min ansökan.exe

Beskrivning: Lägger till en ny association för filtillägget ".xyz" och tilldelar det körbara programmet "MyApp.exe". Exempel 6: Spara alla filtypsassociationer till en textfil:

FTYPE > Filtypsassociationer.txt

Beskrivning: Sparar alla aktuella filtypsassociationer till en textfil med namnet "filetype associations.txt". Filen innehåller information om vilka filtyper som vissa filtillägg är tilldelade. Det är viktigt att notera att ändring av filtypsassociationer påverkar hur Windows öppnar filer. Det bör göras med försiktighet och det är tillrådligt att känna till standardmappningarna innan du gör några ändringar. Exemplen ovan är förenklade och avsedda att demonstrera grundläggande användning av`FTYPE`att visa. Det är alltid en bra idé att få fullständig hjälp`FTYPE /?`att konsultera för att se alla tillgängliga alternativ och detaljer.

"FTYPE" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Visar eller ändrar filtyper som är associerade med ett 
filnamnstillägg

FTYPE [filtyp[=[KommandoSträngFörAttÖppna]]]

filtyp Anger den filtyp som ska visas eller 
ändras
kommandoSträngFörAttÖppna Anger det kommando som ska användas 
för att
öppna filer av den här typen.

Skriv FTYPE utan parametrar om du vill visa de aktuella 
filtyperna som
har kommandosträngar för öppning definierade. Om kommandot FTYPE 
anropas
med bara en filtyp, visas den aktuella kommandosträngen för 
öppning
för filtypen.
Om du inte anger ett värde för kommandosträngen för öppning 
kommer
kommandot FTYPE att bort kommandosträngen för öppning för 
filtypen.
Inuti en kommandosträng för öppning ersätts %0 eller %1 med 
filnamnet
som startas med associationen. %* hämtar alla parametrarna, %2 
hämtar
den första parametern, %3 den andra osv. %~n hämtar alla 
återstående
parametrar med start från den n:e parametern (n kan vara ett tal 
mellan
2 och 9). Till exempel:

ASSOC .pl=PerlSkript
FTYPE PerlSkript=perl.exe %1 %*

skulle innebära att du kan anropa Perl-skript med följande 
syntax:

script.pl 1 2 3

Utför följande om du vill eliminera behovet av att skriva 
tillägget:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Då kan skriptet startas med följande syntax:

script 1 2 3

Viktig information, tips för kommandot "FTYPE"

När du använder`FTYPE`kommandot i Windows kommandotolk finns det några viktiga punkter att notera: 1. Inverkan på filassociering: The`FTYPE`kommandot ändrar kopplingen mellan filtyper och motsvarande program som används för att öppna dessa filtyper. Att lägga till, ändra eller ta bort associationer kan göra att filer öppnas på oväntade sätt. 2. Behörigheter: Ändring av filtypsassociationer kräver administrativa rättigheter. Se till att du kör kommandotolken som administratör. 3. Syntax i batchfiler: Om du har`FTYPE`kommandot i en batchfil måste du`%`-skylt med`%%`ersättning. Till exempel:`FTYPE .txt=notepad.exe`blir`FTYPE .txt=notepad.exe`i en batchfil. 4. Försiktig syntax: Var uppmärksam på rätt syntax för att lägga till, ändra eller ta bort filtypsassociationer. Felaktig syntax kan orsaka fel eller ändra mappningar oväntat.

FTYPE .txt=notepad.exe   (Korrekt)
FTYPE .txt notepad.exe   (Felaktig)

5. Ange rätt program: Se till att du anger hela sökvägen till det körande programmet eller att programmet ingår i systemsökvägarna.

FTYPE .txt=C:\väg\till\din\program.exe

6. Kontrollera befintliga mappningar: Innan du lägger till en ny mappning eller ändrar en befintlig, granska de aktuella mappningarna för att säkerställa att du inte gör några oönskade ändringar.

FTYPE

7. Återställ standardvärden: Om du har gjort ändringar och har problem kan du prova att återställa standardinställningarna. Observera att detta kommer att återställa de ursprungliga inställningarna.

FTYPE exefile="%1" %*

8. Registerredigeraren: I Windows lagras även filtypsassociationer i registret. Du kan använda Registereditorn (`regedit`) för att göra detaljerade ändringar. Observera dock att registerändringar bör göras noggrant. 9. Omstart krävs: I vissa fall kommer ändringar av filtypsassociationer inte att träda i kraft förrän systemet har startat om. 10. Använd med försiktighet: Lägga till eller ändra filtypsassociationer bör göras med försiktighet eftersom detta kan leda till att filer inte kan öppnas ordentligt eller öppnas av ett oönskat program. Det är alltid tillrådligt att säkerhetskopiera och vara säker på vilken effekt ändringarna kommer att få innan du gör dem`FTYPE`är använd. Observera också att många användare sällan behöver dessa kommandon eftersom de flesta filassociationer kan styras via det grafiska användargränssnittets filassocieringssystem i Windows.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando FTYPE - Visar eller ändrar filtyper som används för filltilläggsassociationer.

HTTP: ... console/sv/034.htm
0.124
19369

Customize which desktop icons are displayed in Windows 11!

I can not download the alternative command prompt for windows 11, 10, ... why?

How big is MS Windows 11 OS after installation?

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

Which is better, 1920x1080, 1920x1200 or 1680x1050?

Let the program terminate correctly via parameters!(0)