net: Syntaxen för kommandot är: | ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP ....


... Exemplen för kommandot "net"
... "net" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "net"

Kommandot: "net" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "net"

NET-exempel med mer detaljerade beskrivningar: Exempel 1: Visa information om nätverkskonto

net ACCOUNTS

Detta kommando visar detaljerad information om konton och kontoinställningar på den lokala datorn. Detta kan till exempel inkludera information om kontolås, lösenordspolicyer och kontotyper. Exempel 2: Visa datoregenskaper

net COMPUTER

Detta kommando låter dig få grundläggande information om den lokala datorn, såsom datornamn, operativsystemversion och andra systemrelevanta detaljer. Exempel 3: Visa nätverkstjänstens konfiguration

net CONFIG

Låter dig se konfigurationsinställningarna för olika nätverkstjänster på datorn. Detta inkluderar information om tjänster som server, arbetsstation och andra nätverkstjänster. Exempel 4: Fortsättning av tjänsten efter en paus

net CONTINUE

Efter en tjänst med kommandot`PAUSE`har pausats, kommer körningen att fortsätta`CONTINUE`fortsatt. Detta är användbart för att återuppta en tillfälligt pausad tjänst. Exempel 5: Visa delade filer och sessioner

net FILE

Detta kommando returnerar en lista över delade filer och sessioner på en server. Du kan få information om vem som kommer åt vilka filer. Exempel 6: Visa information om grupper

net GROUP

Du kan använda detta kommando för att få detaljerad information om grupperna som finns på den lokala datorn. Detta kan inkludera gruppmedlemskap och annan relevant information. Exempel 7: Allmän hjälp för nätverkskommandon

net HELP

Detta kommando ger dig allmän hjälp och en lista över alla tillgängliga`net`-Kommandon och deras korta beskrivningar. Exempel 8: Förklara nätverksfelkoder

net HELPMSG

Kommandot`HELPMSG`ger dig detaljerade förklaringar för nätverksfelkoder. Detta är användbart för att förstå innebörden av felmeddelanden. Exempel 9: Visa information om lokala grupper

net LOCALGROUP

Du kan använda det här kommandot för att få detaljerad information om lokala grupper på datorn, inklusive medlemmar och gruppbehörigheter. Exempel 10: Pausa alla pågående tjänster

net PAUSE

Detta kommando pausar tillfälligt alla tjänster som körs på datorn. Observera att detta kan påverka systemets prestanda och det är tillrådligt att använda detta med försiktighet.

"net" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaxen för kommandot är:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | 
HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE | 
START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

Viktig information, tips för kommandot "net"

Det finns några viktiga punkter som du bör tänka på när du använder`net`-Använd kommandot i Windows-kommandoraden: 1. Administrativa behörigheter: - Många`net`-Kommandon kräver administrativa rättigheter. Se till att du kör kommandotolken som administratör för att komma åt alla nödvändiga resurser. 2. Nätverksdistribution: - Vissa`net`-Kommandon syftar till att konfigurera och hantera nätverkstjänster. Se till att du förstår effekten av dina kommandon på nätverksdistribution, särskilt när du gör ändringar. 3. Kontrollera dokumentationen: - Kontrollera den officiella Microsoft-dokumentationen för`net`kommando för att få detaljerad information om de tillgängliga alternativen och hur man använder dem. Du kan göra detta genom att skriva`net /?`gör i kommandotolken. 4. Behörigheter för nätverksresurser: - Se till att du har nödvändiga behörigheter för att komma åt eller göra ändringar i nätverksresurser. Detta gäller särskilt för kommandon som fungerar med grupper, användarkonton eller resurser. 5. Säkerhetsöverväganden: - Använd`net`-Kommandera noggrant, särskilt när du gör ändringar i tjänster, grupper eller användarkonton. Felaktig användning kan leda till säkerhetsrisker. 6. Nuvarande Windows-version: - Observera att de tillgängliga alternativen och beteendet för`net`kommandot kan variera beroende på version av Windows. Se till att dina kommandon är kompatibla med versionen av operativsystemet. 7. Var försiktig med kommandon som påverkar tjänster: - Kommandon som`net PAUSE`och`net CONTINUE`påverka utförandet av tjänster på systemet. Använd dem med försiktighet och förstå inverkan på systemets funktion. 8. Sekretessfrågor: - Om du`net`-Använd kommandon som visar användar- eller kontoinformation, se till att du följer sekretesspolicyer och bästa praxis för att skydda känslig information. 9. Kontrollerar tjänstens status: - Om du`net`-Använd kommandon som interagerar med tjänster, kontrollera tjänstens nuvarande status innan du utför några åtgärder för att undvika oönskade effekter. Genom att hålla dessa punkter i åtanke kan du`net`-Använd kommandon säkert och effektivt på Windows-kommandoraden.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando net - Syntaxen för kommandot är: | ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP ....

HTTP: ... console/sv/101.htm
0.108
19311

Wo kann ich den prozentuellen Marktanteil des Betriebssystems sehen, wie z.B. für das neue Windows 10?

How can I set the order of the individual PDF pages?

Run Windows 10/11 command prompt (cmd.exe) in admin mode!

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

Turn off the lock screen in Windows 10 / 11 , can I?

Open a second drive of directory in new window (Tab)?(0)