netsh interface ipv6 show udpstats - Windows 10, 8.1, Seven - irányító


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » udpstats

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show udpstats ? Szintaxis: show udpstats [[rr=]egész szám] Paraméterek: Címke Érték rr - Frissítés másodpercekben az UDP-statisztikára vonatkozóan. Megjegyzés: Az UDP-kapcsolatra vonatkozó statisztikát jelenít meg. Példák: show udpstats show udpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / UDPSTATS

netsh interface ipv6 show udpstats - Windows Seven - irányító UDP-statisztika megjelenítése. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, udpstats, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface httpstunnel dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh p2p pnrp cloud show list
A felhok listájának megjelenítése.
netsh http flush
Belso adatok ürítése.
netsh p2p group database help
A parancsok listájának megjelenítése.
netsh dnsclient delete
Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.
netsh nap hra
Váltás a következo környezetre: `netsh nap hra'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

UDP-statisztika megjelenítése. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/udpstats.htm
0.171
17691

Wie kann ich Benutzerpasswörter auf Windows 7 ändern, ohne das aktuelle Kennwort zu kennen?

 /

Stress for GPU on Windows 10 and old Win 7 plus see the load balance!

 /

How to see all shared folders on Windows-10 Home and Pro?

 /

Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)?

 /

Locate Direct X in Windows 10!

 /

Why need to update Quad-Explorer for MS OS so often?

 /

Erstellen von einer Sicherheit Center Verknüpfung am Windows 10 Desktop!

 /

What is a boot disk?

 /

Unter Windows 10 den Mauszeiger Schatten aktivieren / deaktivieren?

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, can I?

 /

Can I use the bin-to-iso tool in the business area, ergo commercial!

 /

What is a paper hole punch?

 /