ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /CREATE /?

SCHTASKS /Create [/S computer [/U gebruikersnaam [/P
wachtwoord]]]
[/RU gebruikersnaam [/RP wachtwoord]] /SC schema [/MO
aanpassen] [/D dag]
[/M maanden] [/I niet actief] /TN taaknaam /TR taak [/ST
starttijd]
[/RI interval] [ {/ET eindtijd | /DU duur} [/K] [/XML xml-
bestand] [/V1]]
[/SD begindatum] [/ED einddatum] [/IT | /NP] [/Z] [/F]

Beschrijving:
Hiermee kan een beheerder taken plannen op een lokale of
externe computer.

Parameterlijst:
/S computer Het systeem waarmee verbinding wordt
gemaakt. Als dit
wordt overgeslagen, wordt de
systeemparameter op
het lokale systeem ingesteld.

/U gebruikersnaam De gebruikerscontext waaronder
schtasks.exe
moet worden uitgevoerd.

/P [wachtwoord] Het wachtwoord voor de opgegeven
gebruikerscontext.
Invoer wordt gevraagd indien
overgeslagen.

/RU gebruikersnaam De gebruikersaccount voor Uitvoeren als
(gebruikerscontext) waarmee de taak wordt
uitgevoerd.
Geldige waarden voor de systeemaccount
zijn "", "NT AUTHORITY\SYSTEM"of "SYSTEM".
Voor v2-taken zijn 'NT AUTHORITY\Lokale
service' en
'NT AUTHORITY\Netwerkservice' beschikbaar
naast
de bekende beveiligings-id's voor de drie
typen.

/RP [wachtwoord] Het wachtwoord voor de gebruiker voor
Uitvoeren als.
Als de waarde '*' is of als geen waarde is
opgegeven,
wordt er gevraagd om het wachtwoord. Dit
wachtwoord
wordt genegeerd voor de systeemaccount.
Het wachtwoord
moet in combinatie met /RU of /XML worden
gebruikt.

/SC schema De frequentie van het schema.
Geldige schematypen: MINUTE, HOURLY,
DAILY, WEEKLY,
MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.

/MO aanpassen Hiermee wijzigt u het schematype, zodat u
het
terugkeerpatroon van het schema
nauwkeuriger kunt
bepalen. Geldige waarden vindt u in de
sectie
hieronder.

/D dagen De dag van de week waarop de taak wordt
uitgevoerd.
Geldige waarden: MON, TUE, WED, THU, FRI,
SAT, SUN en
voor het schematype MONTHLY 1 - 31 (dagen
van de maand).
Met het jokerteken '*' geeft u alle dagen
op.

/M maanden De maand(en) van het jaar. De
standaardwaarde is de
eerste dag van de maand. Geldige waarden:
JAN, FEB, MAR,
APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV,
DEC. Met het
jokerteken '*' geeft u alle maanden op.

/I niet actief Hiermee geeft u op na welke periode van
inactiviteit
een geplande ONIDLE-taak moet worden
uitgevoerd.
Geldig bereik: 1 - 999 minuten.

/TN taaknaam Een naam die een unieke aanduiding van de
geplande taak vormt.

/TR taak Het pad en de bestandsnaam van het
programma dat op
de geplande tijd wordt uitgevoerd.
Voorbeeld: C:\windows\system32\calc.exe

/ST starttijd De starttijd voor het uitvoeren van de
taak. De
tijdnotatie is UU:mm (24-uursklok),
bijvoorbeeld
14:30 voor half drie 's middags. Als /ST
niet wordt
opgegeven, wordt de huidige tijd gebruikt.
Deze optie
is vereist als /SC ONCE wordt gebruikt.

/RI interval Het herhalingsinterval in minuten. Deze
optie is niet
geldig voor de schematypen MINUTE, HOURLY,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
Geldig bereik: 1 - 599940 minuten.
Als /ET of /DU is opgegeven, wordt deze
optie
standaard ingesteld op 10 minuten.

/ET eindtijd De eindtijd voor het uitvoeren van de
taak. De
tijdnotatie is UU:mm (24-uursklok),
bijvoorbeeld
14:50 voor tien voor drie 's middags. Deze
optie is niet
geldig voor de schematypen ONSTART,
ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT.

/DU duur De duur van de uitvoering van de taak. De
tijdnotatie
is UU:mm. Deze optie is niet geldig met
/ET of
de schematypen ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.
Als /RI wordt opgegeven voor /V1-taken,
wordt de duur
standaard ingesteld op 1 uur.

/K Beindigt de taak op de eindtijd of na de
opgegeven
duur. Deze optie is niet geldig voor de
schematypen
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. De
optie /ET of /DU
moet zijn opgegeven.

/SD startdatum De eerste dag waarop de taak moet worden
uitgevoerd.
De notatie is dd/mm/yyyy. De
standaardwaarde is de huidige datum.
Deze optie is niet geldig voor de
schematypen ONCE,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/ED einddatum De laatste dag waarop de taak moet worden
uitgevoerd.
De notatie is dd/mm/yyyy. Deze optie is
niet geldig voor de
schematypen ONCE, ONSTART, ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT.

/EC kanaalnaam Het gebeurteniskanaal voor OnEvent-
triggers.

/IT Hiermee kan de taak alleen interactief
worden
uitgevoerd als de /RU-gebruiker is
aangemeld
wanneer de opdracht wordt uitgevoerd. Deze
taak wordt
alleen uitgevoerd als de gebruiker is
aangemeld.

/NP Geen wachtwoord wordt opgeslagen. De taak
wordt niet-
interactief uitgevoerd
als de opgegeven gebruiker. Alleen lokale
bronnen zijn
beschikbaar.

/Z Hiermee wordt de taak gemarkeerd voor
verwijdering
na de laatste uitvoering.

/XML xml-bestand Hiermee wordt een taak gemaakt met de
taak-XML die in
een bestand is opgegeven. U kunt deze
optie gebruiken
met /RU en /RP, of alleen met /RP als de
principal al
in de taak-XML is opgegeven.

/V1 Hiermee maakt u een taak die zichtbaar is
op
oudere platforms dan Vista.
Niet compatibel met /XML.

/F Hiermee wordt de taak gemaakt en worden
waarschuwingen
onderdrukt als de opgegeven taak al
bestaat.

/RL niveau Het uitvoeringsniveau voor de opdracht.
Geldige waarden
zijn LIMITED en HIGHEST. De
standaardwaarde is LIMITED.

/DELAY vertraging De tijd waarmee de uitvoering van de taak
wordt
vertraagd nadat de trigger is geactiveerd.
De
tijdnotatie is uuuu:ss. Deze optie is
alleen geldig
voor de schematypen ONSTART, ONLOGON en
ONEVENT.

/? Dit helpbericht weergeven.

Geldige waarden voor de schakeloptie /MO per schematype:
MINUTE: 1 - 1439 minuten.
HOURLY: 1 - 23 uur.
DAILY: 1 - 365 dagen.
WEEKLY: week 1 - 52.
ONCE: geen schakelopties.
ONSTART: geen schakelopties.
ONLOGON: geen schakelopties.
ONIDLE: geen schakelopties.
MONTHLY: 1 - 12, of
FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST, LASTDAY.

ONEVENT: Zoekopdrachttekenreeks voor XPath-gebeurtenis.
Voorbeelden:
==> Een geplande taak 'doc' maken op externe computer 'ABC'
die notepad.exe elk uur als gebruiker 'uitvoerenals'
uitvoert.

SCHTASKS /Create /S ABC /U gebruiker /P wachtwoord /RU
uitvoerenals
/RP wachtwoord /SC HOURLY /TN doc /TR notepad

==> Hiermee wordt een taak 'accountant' op de externe
computer
'ABC' gemaakt die calc.exe elke 5 minuten van de
opgegeven
starttijd tot de eindtijd tussen de start- en einddatum
uitvoert.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domein\gebruiker /P wachtwoord
/SC MINUTE
/MO 5 /TN accountant /TR calc.exe /ST 12:00 /ET
14:00
/SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU uitvoerenals
/RP wachtwrd

==> Een geplande taak 'gametime' maken om FreeCell uit te
voeren op de
eerste zondag van elke maand.

SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO first /D SUN /TN
gametime
/TR c:\windows\system32\freecell

==> Een geplande taak 'report' op externe computer 'ABC'
maken
die notepad.exe elke week uitvoert.

SCHTASKS /Create /S ABC /U gebruiker /P wachtwoord /RU
uitvoerenals
/RP wachtwoord /SC WEEKLY /TN rapport /TR
notepad.exe

==> Hiermee wordt een taak 'logtracker' gemaakt op de externe
computer 'ABC'
die notepad.exe elke vijf minuten uitvoert vanaf de
opgegeven
starttijd zonder eindtijd. Er wordt naar het /RP-
wachtworod
gevraagd.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domein\gebruiker /P wachtwoord
/SC MINUTE
/MO 5 /TN logtracker
/TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
/RU uitvoerenals /RP

==> Hiermee wordt een taak 'gaming' gemaakt die freecell.exe
start
om 12:00 uur en automatisch elke dag om 14:00 uur stopt.

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN gaming /TR c:\freecell /ST
12:00
/ET 14:00 /K
==> Een geplande taak 'EventLog' maken om wevtvwr.msc uit te
voeren als
gebeurtenis 101 in kanaal Systeem wordt gepubliceerd

SCHTASKS /Create /TN EventLog /TR wevtvwr.msc /SC ONEVENT
/EC System /MO *[System/EventID=101]C:\WINDOWS>SCHTASKS /DELETE /?

SCHTASKS /Delete [/S computer [/U gebruikersnaam [/P
[wachtwoord]]]
/TN taaknaam [/F]

Beschrijving:
Hiermee worden n of meer geplande taken verwijderd.

Parameterlijst:
/S computer Het systeem waarmee verbinding wordt
gemaakt

/U gebruiker De gebruikerscontext waarin
schtasks.exe moet worden uitgevoerd.

/P [wachtwoord] Het wachtwoord voor de opgegeven
context.
Invoer wordt gevraagd indien
overgeslagen.

/TN taaknaam De naam van de geplande taak die moet
worden
verwijderd. Het jokerteken * mag worden
gebruikt
voor het verwijderen van alle taken.

/F Taak wordt verwijderd en waarschuwingen
worden
onderdrukt als de opgegeven taak
momenteel wordt
uitgevoerd.

/? Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
SCHTASKS /Delete /TN * /F
SCHTASKS /Delete /TN "Back-up en terugzetten"
SCHTASKS /Delete /S computer /U gebruiker /P wachtwoord
/TN "Herstellen starten"
SCHTASKS /Delete /S computer /U gebruiker /P wachtwoord
/TN "Back-up starten" /FC:\WINDOWS>SCHTASKS /QUERY /?

SCHTASKS /Query [/S computer [/U gebruikersnaam [/P
[wachtwoord]]]
[/FO indeling| /XML] [/NH] [/V] [/TN taaknaam] [/?]

Beschrijving:
Hiermee kan een beheerder de geplande taken op het lokale of
het externe
systeem weergeven.

Parameterlijst:
/S computer Het systeem waarmee verbinding wordt
gemaakt

/U gebruiker De gebruikerscontext waarin
de opdracht moet worden uitgevoerd.

/P [wachtwoord] Het wachtwoord voor de opgegeven
gebruikers-
context. Invoer wordt gevraagd indien
overgeslagen.

/FO indeling De indeling van de uitvoer.
Geldige waarden: TABLE, LIST, CSV.

/NH Geeft aan dat de koptekst van de kolom
niet
moet worden weergegeven. Dit is
Alleen geldig voor de indelingen "TABLE"
en "CSV".

/V Uitgebreide uitvoer van de taak
weergeven.

/TN taaknaam Bepaalt de taak waarvoor de informatie
moet
worden opgehaald; anders alle
informatie.

/XML Taakdefinities in XML-indeling
weergeven.

/? Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
SCHTASKS /Query
SCHTASKS /Query /?
SCHTASKS /Query /S computer /U gebruiker /P wachtwoord
SCHTASKS /Query /FO LIST /V /S computer /U gebruiker /P
wachtwoord
SCHTASKS /Query /FO TABLE /NH /V

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToDe opdracht SCHTASKS /Create /? - Maakt een beheerder om geplande taken op een lokale of externe systemen.

HTTP: ... console/nl/149.htm
0.077
20545

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

Hilfe ich kann die Bilder aus den Office Dokumenten nicht am Desktop ablegen!

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 10, 11 brennen?(0)