NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set interface ? Kullanım: set interface [name=] arabirim adı [[addr=] [mask=]] [[state=]enable|disable] [[areaid=]] [[type=]nbma|p2p|broadcast] [[prio=]<0-255>] [[transdelay=]] [[retrans=]] [[hello=]] [[dead=]] [[poll=]] [[metric=] ölçüt] [[password=]] [[mtu=]] Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. addr - Arabirimin IP adresi. mask - Arabirimin IP adresi. state - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: arabirimi etkinleştirir. disable: arabirimi devre dışı bırakır. areaid - Arabirim alanının IP adresi. type - Aşağıdaki değerlerden biri: nbma: yayın olmayan çoklu erişim (NBMA) OSPF arabirimi. p2p: bir noktadan noktaya OSPF arabirimi. broadcast: bir yayın OSPF arabirimi. prio - Arabirim önceliği. transdelay - Bu arabirim üzerinden bir bağlantı durumu güncelleştirme paketi göndermek için geçen tahmini süre (saniye). Varsayılan değer 1 saniye. retrans - Bu arabirime ait bitişikler için bağlantı durumu ilanlarının yeniden aktarılmaları arasındaki saniye olarak süre. Bir yerel ağ için örnek bir değer 5 saniyedir. hello - Arabirimde yönlendirici tarafından merhaba paketlerinin aktarımları arasındaki saniye olarak süre. Bu ayar, ortak bir ağa bağlı tüm yönlendiriciler için aynı olmalıdır. Bir yerel ağ için örnek bir değer 10 saniyedir. dead - Komşu bir yönlendiricinin bu yönlendiricinin çalışmıyor olduğunu düşünmesi için geçen saniye olarak süre. Bu ayar, merhaba aralığının tam katı olmalıdır (genellikle 4). Bu değer, ortak bir ağ bölütüne bağlı tüm yönlendirici arabirimleri için aynı olmalıdır. poll - Yalnızca yayın olmayan çoklu erişim (NBMA) arabirimleri için OSPF ağ yoklamaları arasındaki saniye olarak süre. Yoklama aralığını cansız aralığının en az iki katı olarak ayarlamalısınız. Bir X.25 ağı için örnek bir değer 2 dakikadır. metric - Bu arabirimden bir paket göndermenin maliyeti. Burada ayarlanan değer, yönlendiricinin bağlantı durumu bildiriminde bu arabirim için bağnatı maliyeti olarak bildirilir. Daha hızlı arabirimlerin maliyetleri genellikle daha düşüktür. En çok ayar değeri 32,767. password - Bu alan için parolalar etkinse (varsayılan ayar) bu arabirim için kullanılan parola. Aynı ağda aynı alanda olan tüm arabirimler aynı parolaları kullanmalıdır. Varsayılan olarak, parolalar etkindir ve 12345678 varsayılan paroladır. mtu - Parçalanma olmadan gönderilebilen OSPF bilgileri taşıyan IP paketlerinin bayt olarak en fazla boyutu. 1,500 bayt varsayılan değeri bir Ethernet ağı için varsayılan IP MTU'dur. Açıklamalar: Arabirim için OSPF yapılandırma parametrelerini değiştirir. Örnekler: set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 255.0.0.0 metric=2 mtu=1500

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / INTERFACE

netsh routing ip ospf set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim için OSPF yap?land?rma parametrelerini de?iºtirir / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set interface
Arabirim parametrelerini belirler.
netsh routing ipx sap add filter
Süzgeç listesine bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisi ekler.
netsh ras show authtype
ªu anda etkin kimlik do?rulama türlerini gösterir.
netsh interface ip show udpconn
UDP ba?lant?lar?n? görüntüler.
netsh routing ip rip add announcefilter
Arabirim üstünde duyurulan yollar için süzgeç ekler.
netsh p2p pnrp cloud show names
Yerel olarak kaydettirilen adlar? görüntüler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/interface.htm

0.124

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Win-7?

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support?

 /

Where is security at glance in the 1803 Windows 10, defender, account protection?

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /