NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Uso: show dhcp Parâmetros: Número de índice do adaptador. Nome do adaptador. Parte do nome do adaptador. Exemplos: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Comandos Exibe os servidores DHCP de cada adaptador. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Define se o Appletalk é negociado para conex?es de cliente
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Mostra a configuraç?o de resposta de difus?o seletiva/difus?o.
netsh routing ip ospf install
Instala o protocolo de roteamento correspondente ao contexto atual.
netsh lan set tracing
Habilita ou desabilita o rastreamento.
netsh routing ipx set interface
Atualiza a configuraç?o IPX em uma interface.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Adiciona um nível de prefer?ncia para o protocolo especificado.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/br/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.077

Windows 10 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Help Windows 10 has no fax and scan function, where is it?

 /

Warum befindet sich in Desktop-OK der Lautstärke-Mixer?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /