NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Uso: show dhcp Parâmetros: Número de índice do adaptador. Nome do adaptador. Parte do nome do adaptador. Exemplos: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Comandos Exibe os servidores DHCP de cada adaptador. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Define se o Appletalk é negociado para conex?es de cliente
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Mostra a configuraç?o de resposta de difus?o seletiva/difus?o.
netsh routing ip ospf install
Instala o protocolo de roteamento correspondente ao contexto atual.
netsh lan set tracing
Habilita ou desabilita o rastreamento.
netsh routing ipx set interface
Atualiza a configuraç?o IPX em uma interface.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Adiciona um nível de prefer?ncia para o protocolo especificado.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Exibe os servidores DHCP de cada adaptador. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/br/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.14
14560

Disadvantages and advantages of using Windows 10 with a Microsoft account!

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

Was ist eine Internetplattform?

 /

Unterschied Malware und Adware?

 /

How can I burn a BIN image file?

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Verhindern, dass Windows 10 Programme automatisch starten, wie geht das?

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /

Does BIN to ISO support MODE2 / 2352 and MODE1 / 2048 ISO9660 UDF?

 /

Find installed programs and APPs on Windows 10!

 /