NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Uso: show dhcp Parâmetros: Número de índice do adaptador. Nome do adaptador. Parte do nome do adaptador. Exemplos: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Comandos Exibe os servidores DHCP de cada adaptador. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Define se o Appletalk é negociado para conex?es de cliente
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Mostra a configuraç?o de resposta de difus?o seletiva/difus?o.
netsh routing ip ospf install
Instala o protocolo de roteamento correspondente ao contexto atual.
netsh lan set tracing
Habilita ou desabilita o rastreamento.
netsh routing ipx set interface
Atualiza a configuraç?o IPX em uma interface.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Adiciona um nível de prefer?ncia para o protocolo especificado.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/br/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm

0.046

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

Dateien mit Desktop-Programmen und nicht mit Metro APPs öffnen in Windows-8.1 / 8!

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /