NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add route ? Sposób użycia: add route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana trasa. interface - Nazwa interfejsu lub indeks. nexthop - Adres bramy, jeśli prefiks nie jest częścią łącza. siteprefixlength - Długość prefiksu dla całej lokacji, jeśli jest częścią łącza. metric - Metryka trasy. publish - Jedna z następujących wartości: no: Bez anonsowania w anonsach tras. To jest ustawienie domyślne. age: Z anonsowaniem w anonsach tras ze skracanym okresem istnienia. yes: Z anonsowaniem w anonsach tras przy niezmienionym okresie istnienia. validlifetime - Okres istnienia, przez który trasa jest ważna. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który trasa jest preferowana. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Dodaje trasę dla danego prefiksu. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość no lub age, trasa zostanie usunięta po upływie ważnego okresu istnienia. Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość age, anons trasy będzie zawierał ważny okres istnienia pozostały do usunięcia. Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość yes, trasa nigdy nie zostanie usunięta niezależnie od wartości parametru validlifetime, a każdy anons trasy będzie zawierał (ten sam) określony ważny okres istnienia. Przykład: add route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ROUTE

netsh interface ipv6 add route - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa help
Wyświetla listę poleceń.
netsh firewall delete allowedprogram
Usuwa konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface reset all
Resetuje konfigurację.
netsh routing ipx rip show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/route.htm
0.202
16041

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Hot Tip Windows 10 Activate classic GodMode!

 /

Wechsels in den Administrativen-Modus Bestätigung deaktivieren!

 /

The easiest ways to sync with a time server in Windows 10!

 /

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

 /

Example can I paste a signature to WordPad shortcut!

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Wie kann ich die einzelnen Eingaben denn backuppen oder exportieren in Quick-Text-Paste?

 /

How to use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Erstellen Sie Favoriten, um Programm und Befehle schneller auszuführen!

 /