NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » privacy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set privacy ? Sposób użycia: set privacy [[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]] [[maxvalidlifetime=]] [[maxpreferredlifetime=]] [[regeneratetime=]] [[maxrandomtime=]] [[randomtime=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość state - Określa, czy adresy tymczasowe są włączone. maxdadattempts - Próby wykrywania adresów zduplikowanych. Wartość domyślna to 5. maxvalidlifetime - Maksymalny okres trwania (w sekundach), przez który adres tymczasowy jest ważny. Wartość domyślna to 7d (siedem dni). maxpreferredlifetime - Maksymalny okres trwania (w sekundach), przez który adres tymczasowy jest preferowany. Wartość domyślna to 1d (jeden dzień). regeneratetime - Czas, w sekundach poprzedzających zaniechanie adresu tymczasowego, w którym jest generowany nowy adres. Wartość domyślna to 5s (pięć sekund). maxrandomtime - Górna granica zakresu (w sekundach) do użycia podczas obliczania czasu losowego opóźnienia przy uruchamianiu. Wartość domyślna to 10m (dziesięć minut). randomtime - Konkretna wartość do użycia zamiast wartości losowej generowanej przy rozruchu. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje parametry związane z generowaniem adresów tymczasowych. Jeśli jest określony parametr randomtime, wartość maxrandomtime nie jest używana. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PRIVACY

netsh interface ipv6 set privacy - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, privacy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip igmp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/privacy.htm
0.296
17626

Change the user accounts privileges in Windows 10!

 /

Die Anmeldeinformationsverwaltung!

 /

Printer Management, Printer Server, Driver, Printers Connections under Windows 10!

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

IsMyLcdOK - The Pixel tester for Windows!

 /

Mit PowerShell das Windows 10 Startmenü laden und speichern!

 /

What is pagefile.sys?

 /

How to find installed program files in Windows 10 (uninstall)?

 /

Gibt es Kompatibilitätsmodus unter Windows-10?

 /

Deaktivieren der Trim-Unterstützung bei SSD auf Windows 10, 8.1!

 /

Volume control in the notification area of ​​the taskbar activate / deactivate!

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /