NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » privacy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set privacy ? Sposób użycia: set privacy [[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]] [[maxvalidlifetime=]] [[maxpreferredlifetime=]] [[regeneratetime=]] [[maxrandomtime=]] [[randomtime=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość state - Określa, czy adresy tymczasowe są włączone. maxdadattempts - Próby wykrywania adresów zduplikowanych. Wartość domyślna to 5. maxvalidlifetime - Maksymalny okres trwania (w sekundach), przez który adres tymczasowy jest ważny. Wartość domyślna to 7d (siedem dni). maxpreferredlifetime - Maksymalny okres trwania (w sekundach), przez który adres tymczasowy jest preferowany. Wartość domyślna to 1d (jeden dzień). regeneratetime - Czas, w sekundach poprzedzających zaniechanie adresu tymczasowego, w którym jest generowany nowy adres. Wartość domyślna to 5s (pięć sekund). maxrandomtime - Górna granica zakresu (w sekundach) do użycia podczas obliczania czasu losowego opóźnienia przy uruchamianiu. Wartość domyślna to 10m (dziesięć minut). randomtime - Konkretna wartość do użycia zamiast wartości losowej generowanej przy rozruchu. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje parametry związane z generowaniem adresów tymczasowych. Jeśli jest określony parametr randomtime, wartość maxrandomtime nie jest używana. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PRIVACY

netsh interface ipv6 set privacy - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, privacy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip igmp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/privacy.htm
0.171
17626

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Why are files in the Delete at Restart list, on my windows 10?

 /

Über die Eingabeaufforderung ein Programm starten per Befehlszeile!

 /

Windows Z menu as an alternative to the Windows X menu (10, 8.1, 7)!

 /

Alle installierten Geräte sehen (Scanner, Drucker)?

 /

A Purple File Explorer on Windows-10 Example!

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Portabler Einsatz von Don't Sleep unter Windows 10 und geschützte Ordner Problem!

 /

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

Watch second hand on Windows 10, 8.1, 7 desktop!

 /

Help: "Connection error" in Windows-10 when the folder is locked!

 /