NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » profileparameter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set profileparameter ? Format: set profileparameter [name=] [[interface=]] [SSIDname=] [ConnectionType=ESS|IBSS] [autoSwitch=yes|no] [ConnectionMode=auto|manual] [nonBroadcast=yes|no] [authentication=open|shared|WPA|WPA2|WPAPSK|WPA2PSK] [encryption=none|WEP|TKIP|AES] [keyType=networkKey|passphrase] [keyIndex=1-4] [keyMaterial=] [PMKCacheMode=yes|no] [PMKCacheSize=1-255] [PMKCacheTTL=300-86400] [preAuthMode=yes|no] [preAuthThrottle=1-16 [FIPS=yes|no] [useOneX=yes|no] [authMode=machineOrUser|machineOnly|userOnly|guest] [ssoMode=preLogon|postLogon|none] [maxDelay=1-120] [allowDialog=yes|no] [userVLAN=yes|no] [heldPeriod=1-3600] [AuthPeriod=1-3600] [StartPeriod=1-3600] [maxStart=1-100] [maxAuthFailures=1-100] [cacheUserData = yes|no] Parametre: Navn Værdi name - Navnet på den profil, der skal ændres. interface - Navnet på den grænseflade, der indeholder profilen. SSIDname - SSID'et på det trådløse lokalnetværk, maksimumlængden er 32. ConnectionType - Angiv, om netværket er infrastructure (ESS) eller ad-hoc (IBSS). ConnectionMode - Angiv, om forbindelsen til netværket skal oprettes automatisk eller manuelt. Skal være manual, hvis forbindelsestypen er IBSS. autoSwitch - Roamingfunktionen for et netværk, der automatisk oprettes forbindelse til, når et foretrukket netværk er inden for rækkevidde. nonBroadcast - Angiv, om der skal oprettes forbindelse til et skjult netværk. authentication - Den godkendelsestype, der skal bruges. encryption - Den krypteringsmetode, der skal bruges. keyType - Angiv, om den delte nøgle er en netværksnøgle eller et adgangsudtryk. keyIndex - Nøgleindekset bør bruges til at kryptere trådløs trafik. keyMaterial - Netværksnøglen eller -adgangsudtrykket. PMKCacheMode - Angiv, om der benyttes PMK-cachelagring. Er kun gyldigt for WPA2-netværk. PMKCacheSize - Antallet af poster i PMK-cachen på klienten. PMKCacheTTL - Den tid i sekunder, som en PMK-cache bevares. preAuthMode - Angiv, om der benyttes forhåndsgodkendelse. Kun gyldigt for WPA2-netværk. preAuthThrottle - Det antal godkendelsesforsøg, der skal benyttes på naboadgangspunkter. FIPS - Aktiver eller deaktiver FIPS-tilstand. useOneX - Angiv, om der benyttes 802.1X-godkendelse. authMode - Den type legitimationsoplysninger, der bruges til godkendelse. ssoMode - Den type enkeltlogon, der eventuelt skal forsøges. maxDelay - Timeoutværdi for oprettelse af en forbindelse med enkeltlogon. allowDialog - Angiv, om der skal vises en dialogboks for forhåndslogon. userVLAN - Angiv, om netværket skifter til et andet VLAN under brugergodkendelse. heldPeriod - Tidsintervallet mellem to godkendelsesforsøg i sekunder. AuthPeriod - Den maksimale tid i sekunder, som en klient venter på svar fra godkenderen. StartPeriod - Den tid i sekunder, der ventes, før en EAPOL-start maxStart - Det maksimale antal EAPOL-startmeddelelser, der sendes. maxAuthFailures - Det maksimale antal godkendelsesfejl, der er tilladt for et sæt legitimationsoplysninger. cacheUserData - Angiv, om brugerlegitimationsoplysninger cahcelagres til efterfølgende brug. Kommentarer: Ændrer den angivne profil. Hvis der er angivet en grænseflade, er det kun profilen i den angivne grænseflade, der ændres. Parameteren name er påkrævet. Der skal også angives mindst én parameter ud over profilnavnet og grænsefladen. Eksempler: set profileparameter name=Profile1 authMode=userOnly ssoMode=preLogon set profileparameter name=Profile2 ssoMode=none fips=yes

NETSH / WLAN / SET / PROFILEPARAMETER

netsh wlan set profileparameter - Windows Seven - Kommandoer Angiv parametre i en profil for et tr?dl?st netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, set, profileparameter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show tcpconnections
Viser TCP-forbindelser.
netsh ras add authtype
Tilf?jer godkendelsestyper, som Remote Access-serveren vil forhandle om.
netsh interface ipv4 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 show state
Viser 6to4-tilstanden.
netsh p2p pnrp cloud flush
Rydder cacheposter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiv parametre i en profil for et tr?dl?st netv?rk. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/profileparameter.htm
0.515
18565

QuickTextPaste Video!

 /

Here's how to reinstall Windows 10 without bloatware!

 /

See the full load on the new CPU and watch it in the Windows 11/10 Task Manager!

 /

Tray-Funktion, um eine Windows-Desktop-Farbe zu ermitteln!

 /

What is a benchmark?

 /

Advanced calendar and month text paste example!

 /

Group policy update on Windows 11, 10, ... command line!

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Kopieren, Drag und Drop, Verschieben im neuen Prozess weil es hängt?

 /

A 3D desktop clock for MS Windows 11, 10, ... and MS Server OS with various settings!

 /

Wie erkenne ich einen defekten Pixel am LCD-Monitor?

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /