NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ? Kullanım: synchronize host [host=] [cloud=] Parametreler: host - Eşitleme yapılacak ana bilgisayar. cloud - Eşitlenecek bulut. Açıklamalar: Bir bulutu belirtilen bir ana bilgisayarla eşitler. Örnekler: synchronize host host1 Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE / HOST

netsh p2p pnrp cloud synchronize host - Windows 2000/XP - Komutları Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eºitler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, host, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add route
Arabirim üzerinden IPv6 yönlendirmesi ekler.
netsh routing ip rip show interface
Belirlenen arabirim için RIP yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp peer help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh diag show ieproxy
Internet Explorer sunucusunun ad?n? ve ba?lant? noktas? numaras?n? görüntüler.
netsh routing ip nat delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.
netsh interface portproxy delete v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan girdiyi siler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize/host.htm
0.077

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Save Images of Login Screen on Windows-10 (Lock, location)?

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Administrator Mode!

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /