NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set portopening ? set portopening [ protocol = ] TCP|UDP|ALL [ port = ] 1-65535 [ [ name = ] nazwa [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] adresy [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] nazwa ] Ustawia konfigurację portu zapory. Parametry: protocol - Protokół portu. TCP - Protokół TCP (Transmission Control Protocol). UDP - Protokół UDP (User Datagram Protocol). ALL - Wszystkie protokoły. port - Numer portu. name - Nazwa portu (opcjonalne). mode - Tryb portu (opcjonalne). ENABLE - Dozwolony przez zaporę (domyślnie). DISABLE - Niedozwolony przez zaporę. scope - Zakres portu (opcjonalne). ALL - Zezwala na cały ruch przez zaporę (domyślnie). SUBNET - Zezwala tylko na ruch sieci lokalnej (podsieci) przez zaporę. CUSTOM - Zezwala tylko na określony ruch przez zaporę. adresy - Adresy zakresu niestandardowego (opcjonalne). profile - Profil konfiguracji (opcjonalne). CURRENT - Profil bieżący (domyślnie). DOMAIN - Profil domeny. STANDARD - Profil standardowy. ALL - Wszystkie profile. interface - Nazwa interfejsu (opcjonalne). Uwagi: Wartości 'profile' i 'interface' nie mogą być określone razem. Wartości 'scope' i 'interface' nie mogą być określone razem. Opcja 'scope' musi mieć wartość 'CUSTOM' w celu określenia adresów. Przykłady: set portopening TCP 80 MojPortWeb set portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL set portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet set portopening protocol = TCP port = 80 name = MyWebPort set portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL set portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / SET / PORTOPENING

netsh firewall set portopening - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia konfigurację portu zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show ieproxy
Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer.
netsh routing ip nat delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras ipx
Zmiany w kontekście `netsh ras ipx'.
netsh interface ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/set/portopening.htm
0.046

Maximalen Arbeits-Speicher unter Windows einschränken (RAM, einstellen)?

 /

Uninstall The-Aero-Clock, how to?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Kann ich einen Wiederherstellungspunkt in Windows-8 u. 8.1 manuell erstellen?

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /