NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ add ğ staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add staticservice ? ADD komutu, IPX yapılandırmasına yeni girdiler eklemek için kullanılır. Komut Sözdizimi: ADD INTERFACE ifname ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks [HOPS=] hops ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] hops ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] [LOG] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki durak mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). svtype - 2 baytlık hizmet türü (up t

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / STATICSERVICE

netsh routing ipx add staticservice - Windows 2000/XP - Komutları Statik hizmet tablosuna statik bir hizmet ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras ipx set netassign
RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar.
netsh interface ip show address
IP adres yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh routing ip relay set interface
DHCP aktar?m arac?s? yap?land?rmas?n? arabirim üstünde güncelleştirir
netsh p2p pnrp
`netsh p2p pnrp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/staticservice.htm

0.061

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

How do I open/start directly the Windows-7 Task Manager, keyboard shortcuts?

 /

Kann man die Ports für den Passiven-Modus auf meinem Windows-FTP-Server festlegen?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Wie bekommen die SSDs oder HDDs Benchmark-Punkte?

 /