NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add address ? Sposób użycia: add address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres IPv6 do dodania. type - Jedna z następujących wartości: unicast: Dodaje adres emisji pojedynczej. Jest to ustawienie domyślne. anycast: Dodaje adres emisji dowolnej. validlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest ważny. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który adres jest preferowany. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Dodaje adres IPv6 w danym interfejsie. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Przykład: add address "Prywatny" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ADDRESS

netsh interface ipv6 add address - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje adres IPv6 do interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show list
Wyświetla listę chmur.
netsh diag dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip igmp dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ipx
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'.
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/address.htm

0.077

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

Wie kann ich das Win7 Fenster Preview (Vorschau) aktivieren, bzw. einschalten?

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /