NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [etki alanı = ] etki alanı [sunucu = ] sunucu ] Belirtilen Windows 2000 bilgisayarının belirtilen etki alanındaki Active Directory içindeki RAS sunucusu olarak kaydını sona erdirir. sunucu - RAS sunucusu olarak kaydı sona erdirilecek olan bilgisayarın bilgisayar adı. Herhangi bir sunucu belirtilmezse, komutun verildiği bilgisayar kabul edilir. etki alanı - belirtilen sunucunun kaydının sona erdirileceği etki alanı. Herhangi bir etki alanı belirtilmezse, komutun verildiği bilgisayarın birincil etki alanı kabul edilir.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Komutları Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Tabloya bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh routing ipx sap set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras show tracing
Uzat?lm?º izlemenin bileºenler için etkin olup olmad???n? gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eºitler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.156

Can I save the desktop icons layout on Windows 10 (position)?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, can I create?

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 8?

 /

What is Drop and Drag?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 7, or 8!

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /