NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] serwer [ [secret =] hasło [init-score =] PoczątkowyWynik [port =] port [timeout =] limit_czasu [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS do żądań uwierzytelniania. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS secret Wspólne hasło init-score Początkowy wynik (priorytet serwera) port Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. timeout Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany jako niedostępny (sekundy) signature Czy mają być używane podpisy cyfrowe

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete interface
Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras ip add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh interface dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip ospf show interface
Pokazuje konfigurację protokołu OSPF dla określonego interfejsu.
netsh p2p group db show stats
Wyświetla statystykę bazy danych dla danych .
netsh set
Aktualizuje ustawienia konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.14
17310

Modify directory Columns / Save in Quad Explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Explorer 4 X for all Windows 11, 10, ... etc. User, Admins and Novice!

 /

The mediacreationtoolx64.exe Windows 11 for the installation?

 /

I can't get the part of my MS Surface € 1550 away?

 /

Windows Desktop Clock Snow-White!

 /

Can I continue to use the Text Snippet Tool on Windows 11?

 /

Windows security icon in the Windows 11 taskbar on / off!

 /

What are Windows 11, 10, ... etc. Services?

 /

Minimize all windows if the mouse pointer does not move for a certain time!

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Was ist ein Hochspannungstransformator?

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /