NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Sposób użycia: set global [[tcptimeoutmins=]liczba całkowita] [[udptimeoutmins=]liczba całkowita] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość tcptimeoutmins - Limit czasu (w minutach) używany dla mapowań TCP. udptimeoutmins - Limit czasu (w minutach) używany dla mapowań UDP. loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń związanych z NAT. error: rejestruje tylko błędy związane z NAT. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z NAT. info: rejestruje informacje związane z NAT. Uwagi: ustawia globalne parametry translacji adresów sieciowych (NAT). Przykład: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia globalne parametry NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
netsh p2p pnrp cloud dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmienia globalne parametry NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.218
15523

Very practical as a door sign or as another message!

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Can I customize Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Die Taskleiste (Superbar) in Win-7 macht mich verrückt!

 /

Start directly the Windows-7 Task Manager via keyboard shortcuts?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 excluding password!

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

Stop Watch also known as chronograph, from ancient greek language! 

 /

What is quantum computing (quantum computer)?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

 /

Where is the fonts directory in Windows-7 (find and open)?

 /