NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP. type - typ MULTI - Zajišťuje relace vícenásobného připojení protokolem PPP. BACP - Zajišťuje protokol BACP (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.14
20438

Local Security Policy in Windows 10/11!

 /

Where is the folder of Windows 11/10 wallpapers!

 /

Set the default printer for Windows 11!

 /

Internet Explorer 11 input bar missing (search field, menu)!

 /

How can I take a screenshot in Windows 11 without a keyboard shortcut?

 /

The possibilities to forcibly terminate applications under MS Windows OS!

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 11, 10, 8.1!

 /

Kann ich diese Schneekanone auch kommerziell nutzen und teilen?

 /

When print set smaller font, so more of the directory tree fits on the page?

 /

Adjusting the maximum processor frequency / performance under Windows!

 /

How can I take a screenshot in Windows 11 without a keyboard shortcut?

 /

Sleep Mode can be disabled directly in Windows 11 / 10!

 /